Reglement

Reglement peuteropvang             
Aanmelden nieuwe peuters / plaatsingsbeleid

Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op de peuteropvang. Het aanmelden van uw kind doet u bij Stichting It Wrottershonk. Dit doet u door het inschrijfformulier op te sturen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dagdelen uw voorkeur hebben. Plaatsing gebeurt op basis van het plaatsingsbeleid.

 

Als er een plaats beschikbaar is, ontvangt u bericht van Stichting It Wrottershonk.

Wanneer uw peuter niet op de gewenste datum of dagdelen geplaatst kan worden, krijgt u hiervan bericht. We plaatsen uw kind op de wachtlijst en bieden u waar mogelijk een alternatief aan (bijv. andere dagdelen). Iedere maand wordt bekeken of uw peuter inmiddels geplaatst kan worden. Is dat het geval dan nemen wij direct contact met u op.

 

Volgorde van plaatsing

Kinderen met een indicatie hebben altijd voorrang op kinderen zonder indicatie.

Hieronder leest u in welke volgorde we de peuters op de groepen plaatsen.

 

Met indicatie (4 dagdelen: groep 1 en groep 2/3)

Peuters met een VVE-indicatie worden zo spoedig mogelijk geplaatst. Er wordt geprobeerd altijd 1 VVE-plek open te houden op de peutergroepen. Een spoedplaatsing of plaatsing met sociaal-medische indicatie gaat altijd voor. We hanteren de volgende plaatsingsvolgorde:

 

1.    Spoedplaatsing of sociaal-medische indicatie

2.    Peuters met een VVE-indicatie

3.    Broertjes of zusje van peuters met een VVE-indicatie (ook als deze zelf geen VVE-indicatie heeft).

4.    Groepswijziging

 

Zonder indicatie (2 dagdelen: groep 1, 2 of 3)

Peuters zonder indicatie worden op basis van leeftijd geplaatst. Oudere kinderen hebben voorrang op jongere kinderen. Peuters die van groep willen wisselen hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen.

 

Stichting It Wrottershonk heeft het recht om een kind niet te plaatsen of de plaatsing te

schorsen of herroepen onder opgave van redenen.

 

2.           ouderbijdrage

Voor gezinnen met twee werkende ouders is er recht op kinderopvangtoeslag.

Dit dient u zelf aan te vragen bij de belastingdienst.

Voor gezinnen met 1 werkende of geen werkende ouders is er de toeslag door de gemeente. U betaalt het bedrag wat overblijft nadat de toeslag van de gemeente van het bedrag af is.Deze toeslag betaald de gemeente rechtstreeks aan it Wrottershonk.

It Wrottershonk berekent aan de hand van uw inkomensgegevens de ouderbijdrage.

Als u geen bewijs van inkomen meestuurt wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep voor de ouderbijdrage.

Een bewijs van inkomsten kan zijn belastingaangifte, jaaropgave(n), salarisstrookje(s) of

uitkeringsspecificatie. Heeft uw gezin meer dan één inkomen dan worden alle inkomens meegeteld. Onder bruto gezinsinkomen wordt verstaan, het bruto inkomen inclusief 8% vakantietoeslag en eventueel vaste toeslagen of overuren.

Zelfstandige ondernemers kunnen een belastingaangifte met winst uit onderneming van het voorgaand jaar gebruiken.

 

3.           Ingang en stoppen van betaling

De ingangsdatum voor het betalen van de ouderbijdrage is de eerste dag dat uw kind geplaatst is. Als uw kind van de peuteropvang af gaat, wordt doorbetaald tot de laatste dag van plaatsing, waarbij rekening wordt gehouden met een opzegtermijn van 1 maand.

 

4.           Betalen van de ouderbijdrage

Stichting It Wrottershonk berekent voor u de hoogte van de ouderbijdrage. Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, heeft Stichting It Wrottershonk gekozen voor het innen van de ouderbijdrage via een doorlopende machtiging. Dit is de goedkoopste en eenvoudigste manier van geld overmaken. Omstreeks de 25e van elke maand zal het verschuldigde bedrag van uw bankrekening worden afgeschreven.

Bent u het niet eens met het bedrag dat Stichting It Wrottershonk van uw rekening afschrijft, dan kunt u de overschrijving ongedaan maken.

Wilt u geen machtiging geven aan Stichting It Wrottershonk, dan zult u maandelijks een rekening ontvangen. De kosten voor het opmaken en versturen hiervan wordt dan aan u in rekening gebracht.

Maakt u gebruik van een machtiging, dan wordt er niet standaard een overzicht naar u toegestuurd; dit om onnodige kosten te besparen. Wenst u wel een overzicht, dan kunt u dit aanvragen bij Stichting It Wrottershonk.

De machtiging vervalt automatisch op het moment dat uw kind de peuteropvang heeft verlaten, en er geen achterstand in de betaling is.

 

U kunt de doorlopende machtiging regelen door een machtigingsformulier in te vullen. Deze ontvangt u bij het Inschrijfformulier of kunt u aanvragen bij Stichting It Wrottershonk.

 

De ouderbijdrage wordt berekend over 40 schoolweken, u betaald echter iedere maand.

het totaalbedrag per jaar van de 40 schoolweken wordt gedeeld door 12 maanden.

 

5.           Afmelding

Met de leidsters van de peuteropvang regelt u op welke dag uw kind voor het laatst de peuteropvang zal bezoeken. In principe zal dit op de vierde verjaardag van uw kind zijn. U hoeft in dat geval geen opzegging door te geven. De ouderbijdrage wordt automatisch gestopt als uw kind naar de basisschool gaat.

 

Als uw kind eerder stopt op de peuteropvang, dan moet u de afmelding van uw kind schriftelijk melden bij Stichting It Wrottershonk. Er geldt een opzegtermijn van 2 volle maanden

 

Het is soms (maar niet altijd) mogelijk dat kinderen nog na de 4e verjaardag op de peuteropvang blijven, bijvoorbeeld omdat de school nog geen plaats heeft. Een aanvraag voor verblijf na de 4e verjaardag kunt u indienen bij Stichting It Wrottershonk, uiterlijk 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt.

 

6.           Achterstand in betaling

Bij een achterstand in betaling worden alle extra administratiekosten bij u in rekening gebracht. Bij een achterstand van 3 maanden wordt uw kind de toegang tot de peuteropvang geweigerd.

 

7.           Vaststelling ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld.

 

8.           Privacy en de Wet op persoonsregistratie

De door u verstrekte gegevens worden overeenkomstig de wet op persoonsregistratie behandeld. Financiële informatie of informatie over de hoogte van de door u betaalde ouderbijdrage wordt niet aan derden verstrekt.

 

9.           Inzenden inschrijfformulier

U kunt het inschrijfformulier opsturen naar onderstaand adres. Maakt u gebruik van TNT post of andere postdiensten dan moeten voldoende postzegels gebruikt worden.

 

Stichting It Wrottershonk

Skoallestrjitte 14

9298 PT Kollumerzwaag

E-mail: info@itwrottershonk.nl