Blog

Twatalich belied

Pjutopfang It Wrottershonk wurket mei in twatalich taalbelied. Bern yn Fryslân hawwe oer it algemien te meitsjen mei twa (of meardere) talen: it Frysk en it Nederlânsk. In meartalige situaasje is leuk en learsum foar bern. Ut ûndersyk oer de hiele wrâld docht bliken dat in twatalich bern der makliker mear talen by leart. Bern yn in twatalige omjouwing hawwe ek al gau troch dat je ien en itselde ding mei meardere wurden beneame kinne (in baarch is itselde as in ‘varken’). Dat jout harren in foarsprong yn ‘e kognitive ûntwikkeling, it fermogen om abstrakt te tinken.

Foar in goede twatalige ûntwikkeling is it belangryk dat bern in soad taal oanbean krije, dat der yn ‘e foarskoalske perioade in soad omtinken is foar de minderheidstaal (yn ús gefal it Frysk) én dat der konsekwint mei de ferskate talen omgien wurdt. 

Tweetalig beleid
Peuteropvang It Wrottershonk werkt met een tweetalig taalbeleid. Kinderen in Friesland hebben over het algemeen te maken met twee (of meerdere) talen: het Fries en het Nederlands.  Een meertalige situatie is leuk en leerzaam voor kinderen. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat een tweetalig kind er gemakkelijker meer talen bij leert. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel door dat je één en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen (een “baarch” en een “varken” is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, het vermogen om abstract te denken.

Voor een goede tweetalige ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen veel taal krijgen aangeboden, dat er in de voorschoolse periode veel aandacht is voor de minderheidstaal (in ons geval het Fries) én dat er consequent met de verschillende talen wordt omgegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *